zoomap ישראל עיר:


רחוב:


מספר:


 דף ראשי > תקנון שימוש

ברוך הבא לאתר www.zoomap.co.il (להלן - "האתר"). zoomap מאשרת גישה אל האתר ושימוש בשירותיו בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש").

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. השימוש והפעילות של גולשי האתר מהווים הסכמה מצידם לתנאי השימוש בו ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין zoomap לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן – "המשתמש"). אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא לגלוש באתר ו/או לעשות בו כל שימוש שהוא. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר (מטעמי נוחות בלבד) ומתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

1. המידע ושירותי האתר- כללי
האתר בכללותו – כולל כל המידע והתמונות המופיעות בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (As is). אמנם, נתכוונה zoomap כי המידע יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן כי נפלו בו טעויות טכניות אחרות במידע. zoomap אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע. zoomap אינה מתחייבת כי המידע באתר והתמונות בו יופיעו ללא טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או נזקים ו/או כשלים וכי המידע והתמונות יהיו חסינים מפני גישה של "האקרים" או כניסה בלתי מורשית לאתר בדרך לא חוקית.

2. זכויות יוצרים
האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות צילומים, תמונות, פטנטים, עיצוב האתר, מדגמים, שרטוטים, תרשימים, איורים, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (להלן – "המידע"), בין שהנם רשומים ובין אם לאו, מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של zoomap או של צדדים שלישיים אשר התירו לzoomap- לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מהמידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של zoomap. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק ממנו.

3. הגבלה לשימוש אישי ולא מסחרי
אלא אם נאמר אחרת, האתר, התכנים והשירותים מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. אינך רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רשיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהאתר ללא רשות מפורשת של zoomap בכתב ומראש.

4. סימני מסחר, מותגים
על הטיותיו וכן האיור שלו, בין אם מצוין בצדם הסימון ובין אם לאו, הם סימני מסחר רשומים של zoomap. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר או מותגים קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר או המותגים.

5. קישורים

א. אתר אינטרנט זה מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (Hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים ברשת האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של zoomap. אם לא נאמר אחרת, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במשתמע על ידיzoomap לגבי אותם מקורות אחרים.

ב. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, לא תוכל להעלות טענות או דרישות כלפיzoomap בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע הניתן במסגרת אתרים מקושרים.

ג. zoomap אינה אחראית לתקינות, זמינות ולמהירות פעולתם של הקישורים לאתרים המקושרים הנמצאים באתר זה.

ד. כל מגע עם גורמים חיצוניים (כולל מפרסמים) הכלולים באתר או השתתפות במבצעי קידום מכירות, כולל האספקה והתשלום תמורת סחורות ושירותים, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים כאלה, מתקיימים אך ורק בינך לבין המפרסם או הגורם החיצוני.zoomap לא תהיה אחראית ולא תישא בחבות לגבי כל חלק של עסקים או מבצעים כאלה.

6. חבות המשתמש
עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש בו מעידים על הסכמתו של המשתמש והתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

6.1 המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן.

6.2 השימוש בשירותי האתר מיועד לבני 18 ומעלה, בעלי כשרות משפטית.

6.3 zoomap שומרת לה את הזכות להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.zoomap תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את תכני השירותים בו, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לו על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב בגין ביצועים, שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

6.4 המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי ו/או סיטונאי בשירותי האתר, ללא הסכמת zoomap

6.5 המשתמש מודע למגבלות רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את zoomap מכל אחריות העניין זה;

6.6 המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;

6.7 המשתמש מתחייב שלא להעלות וירוסים ו/או סוסים טרויאניים ו/או שאר קבצים מזיקים ו/או תוכנות בילוש ועקיבה ו/או לדרישה הנובעת מביצוע הסכם זה;

6.8 המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של zoomap, במקרים בהם zoomap תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהא zoomap רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתם של zoomap, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר zoomap תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או זכויותיה.

7. אחריות
השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. zoomap אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. zoomap לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר ובשירותיו, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית, מבלי לגרוע מכלליות האמור:

7.1 zoomap אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שייגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.

7.2 איןzoomap אחראית לטיב, לדיוק ולאמיתות המידע באתר.

7.3 השירותים הכלולים באתר זה עלולים לכלול אי-דיוקים או שגיאות דפוס. מדי פעם מתבצעים שינויים באתר ובשירותים הכלולים בו. zoomap עשויה לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר ובשירותים בכל עת.

8. שונות
zoomap שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי zoomap בגין שינויים במידע באתר ו/או עדכון האתר ו/או תקלות ו/או עיכובים שינבעו מכך. zoomap שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. zoomap שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש. zoomap רשאית להמחות את זכויותיה, כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון, לרבות המחאה על דרך השעבוד ו/או המחאת זכויות וללא כל חובה מצד zoomap לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב ולבית משפט זה בלבד. היה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים, ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.